Używamy plików cookies

Poprzez kliknięcie na „Akceptacja wszystkich plików cookie” jest wyrażona zgoda na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia korzystania z nawigacji strony, analizowania wykorzystania strony i wsparcia naszych działań marketingowych. Polityka Prywatności >

Ustawienia plików cookie

Centrum preferencji prywatności

Podczas odwiedzania jakiejkolwiek strony internetowej, może ona przechowywać lub pobierać informacje z przeglądarki, głównie w formie plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia i są najczęściej wykorzystywane w celu zapewnienia, że witryna będzie działać tak, jak tego oczekują użytkownicy. Informacje zazwyczaj nie identyfikują bezpośrednio użytkownika, ale mogą zapewnić mu bardziej spersonalizowane doświadczenie w sieci. Ponieważ szanujemy prawo użytkownika do prywatności, użytkownik może zrezygnować z akceptowania niektórych rodzajów plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i zmienić nasze ustawienia domyślne, należy kliknąć na poszczególne nagłówki kategorii. Jednakże blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na doświadczenia użytkownika związane z witryną i usługami, które możemy zaoferować.
Więcej informacji

Zarządzaj preferencjami zgody

+ - Ściśle niezbędne pliki cookie
Zawsze aktywne
Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.
+ - Pliki cookie wydajności
Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.
+ - Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami
Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, doświadcza mniej ukierunkowanych reklam.
Kupuj filtry i zgarniaj nagrody!

FILTRON BENEFIT

Powrót

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą „FILTRON BENEFIT” na rynku polskim

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem programu pod nazwą "FILTRON BENEFIT" (dalej jako: program promocyjny) jest MANN+HUMMEL FT Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gostyniu (Polska) przy ul. Wrocławskiej 145, 63-800 Gostyń, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000674026, NIP: 696-14-13-485 [dalej również jako Organizator].
2. Celem programu promocyjnego jest budowanie trwałych relacji z podmiotami, kupującymi filtry marki FILTRON i/lub WIX Filters od określonych dystrybutorów Organizatora.
3. Program promocyjny dotyczy podmiotów gospodarczych mających siedzibę na terytorium Polski.
4. Program promocyjny rozpoczyna się od dnia 01.03.2019 r. i będzie trwał, aż do odwołania przez Organizatora, które nastąpi przez powiadomienie Uczestników drogą mailową z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Na potrzeby komunikacji marketingowej w danym roku do nazwy programu promocyjnego dodaje się rok, np. „FILTRON BENEFIT 2023”, nadając tym samym charakter edycyjności przy zachowaniu ciągłości.
5. Uczestnikiem programu promocyjnego może być wyłącznie przedsiębiorca, tj. każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ["UCZESTNIK"], kupujący w okresie trwania programu promocyjnego filtry marki FILTRON i/lub WIX Filters od dystrybutorów wymienionych w wykazie, znajdującym się na stronie internetowej www.benefit.filtron.pl ["DOSTAWCY"].
6. W programie promocyjnym nie mogą uczestniczyć bezpośredni odbiorcy Organizatora [tj. podmioty kupujące filtry marki FILTRON i/lub WIX Filters bezpośrednio od Organizatora], a także podmioty prowadzące działalność w charakterze filii, franczyzy i podobnej pod marką bezpośredniego odbiorcy [dystrybutora] produktów Organizatora, pracownicy Organizatora, osoby działające w imieniu i na zlecenie podmiotów wykonujących jakiekolwiek usługi odnoszące się do nagród w programie promocyjnym, inne osoby związane z programem promocyjnym "FILTRON BENEFIT", oraz ich rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i ich dzieci.
7. W ramach programu promocyjnego prowadzone będą dedykowane Uczestnikom promocje sprzedaży, jak i inne dodatkowe działania promocyjne określone szczegółowo w oddzielnych regulaminach, których akceptacja jest osobno wymagana celem uczestnictwa w nich. Program promocyjny będzie służył również do prowadzenia bezpośredniej komunikacji z Uczestnikami, informowania o nowościach w ofercie, wydarzeniach z udziałem Organizatora, jak i innych elementach mających na celu budowanie wizerunku marki FILTRON i/lub WIX Filters.
8. Głównym narzędziem obsługi programu promocyjnego jest serwis internetowy www.benefit.filtron.pl, za pomocą którego odbywać się będzie rejestracja Uczestników, informowanie o promocjach sprzedaży i innych działaniach promocyjnych określonych w pkt. I.7. Regulaminu, ich ewidencjonowanie i rozliczanie ich wyników.

II. ZASADY PROWADZENIA PROGRAMU PROMOCYJNEGO
1. Warunkiem uczestnictwa w programie promocyjnym jest dokonywanie zakupów filtrów marki FILTRON i/lub WIX Filters przynajmniej u jednego DOSTAWCY w okresie trwania programu promocyjnego oraz prawidłowa rejestracja UCZESTNIKA w programie promocyjnym i wskazanie przynajmniej jednego swojego DOSTAWCY spośród podmiotów określonych w wykazie, o którym mowa w pkt I.5 Regulaminu.
2. Rozróżnia się dwa sposoby rejestracji UCZESTNIKÓW:
a) podmioty znane Organizatorowi, które otrzymały zaproszenie do udziału w programie promocyjnym, logują się do serwisu internetowego www.benefit.filtron.pl wykorzystując podane na zaproszeniu login i hasło,
b) podmioty, które nie otrzymały zaproszenia z loginem i hasłem, o którym mowa powyżej, rejestrują się na stronie www.benefit.filtron.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy "Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się".
3. Prawidłowa rejestracja UCZESTNIKA na stronie www.benefit.filtron.pl z uwzględnieniem zapisów przedstawionych w pkt. II.2.a. i II.2.b. polega na:
a) uzupełnieniu i/lub zaktualizowaniu danych teleadresowych w indywidualnym profilu UCZESTNIKA,
b) ustaleniu hasła dostępu do konta UCZESTNIKA,
c) wybraniu DOSTAWCY/ÓW, u których UCZESTNIK kupuje filtry FILTRON i/lub WIX Filters,
d) wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie (w tym także dalsze powierzanie) danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym programu promocyjnego "FILTRON BENEFIT" przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia programu promocyjnego oraz ewentualnych dodatkowych działań promocyjnych, o których mowa w pkt I.7 Regulaminu. Powierzenie przez Organizatora danych osobowych dopuszczalne jest jedynie wobec podmiotów trzecich zaangażowanych w realizację programu promocyjnego i podlega zasadom określonym w RODO, ustawie o ochronie danych osobowych lub w innym akcie prawnym obowiązującym w czasie trwania programu promocyjnego.
e) oświadczeniu, że osoba dokonująca rejestracji UCZESTNIKA jest upoważniona do zgłoszenia udziału w programie promocyjnym "FILTRON BENEFIT" w imieniu UCZESTNIKA i nie istnieją ograniczenia, uniemożliwiające jej dokonanie tego zgłoszenia oraz działanie w tym zakresie w imieniu Uczestnika,
f) oświadczeniu, że Uczestnik, nie będzie polecać filtrów marki FILTRON i/lub WIX Filters swoim klientom z niewłaściwych powodów, np. tylko z powodu perspektywy otrzymania nagród w ramach Programu.
g) zapoznaniu się przez osobę dokonującą zgłoszenia i akceptacji w imieniu własnym oraz Uczestnika Regulaminu programu promocyjnego "FILTRON BENEFIT",
h) potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.
4. W celu potwierdzenia zgłoszenia na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie na link aktywacyjny jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w programie promocyjnym. Od tego momentu, logując się do swojego profilu z wykorzystaniem podanego numeru NIP lub adresu e-mail lub loginu i ustalonego hasła UCZESTNIK może uczestniczyć i obserwować przebieg programu promocyjnego.
5. Zgłoszenia uczestnictwa w programie promocyjnym można dokonywać przez cały okres jego trwania.
6. UCZESTNIK programu promocyjnego ma prawo do rezygnacji z udziału w nim w każdym czasie przesyłając w tym celu stosowny wniosek o usunięcie go z rejestru uczestnictwa listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres benefit@filtron.pl, w tytule wiadomości podając słowo "rezygnacja".
7. UCZESTNIK w formularzu zgłoszeniowym do programu promocyjnego jest zobligowany do wskazania DOSTAWCY/ÓW, od których kupuje filtry marki FILTRON i/lub WIX Filters. Dodatkowo UCZESTNIK w okresie trwania programu promocyjnego ma możliwość wskazania na swoim profilu kolejnych DOSTAWCÓW, jak i ich usunięcia, przy czym usunięcie DOSTAWCY/ÓW wiąże się z jednoznacznym usunięciem dotychczas zaewidencjonowanych danych w ramach prowadzonych promocji sprzedaży, czy innych działań promocyjnych, o których mowa w pkt. I.7. Regulaminu, związanych z usuwanym/ymi DOSTAWCĄ/AMI.

III. NAGRODY
1. Zasady otrzymania nagród w ramach prowadzonych promocji sprzedaży, o których mowa w pkt. I.7. określają szczegółowo oddzielne regulaminy.

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Ewentualne zastrzeżenia co do programu promocyjnego mogą być zgłaszane przez cały czas jego trwania na adres Organizatora : MANN+HUMMEL FT Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Wrocławska 145, 63-800 Gostyń, Polska lub na adres poczty elektronicznej benefit@filtron.pl, z zastrzeżeniem sprzeciwów dotyczących prowadzonych promocji sprzedaży i innych działań promocyjnych, o których mowa w pkt. I.7. Regulaminu, których szczegółowe zasady określono w oddzielnych regulaminach.
2. Zastrzeżenia rozpatruje powołana przez Organizatora Komisja wymieniona w punkcie V Regulaminu.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie zastrzeżenia zgłoszone w formie pisemnej lub mailowej na adresy wskazane powyżej.
4. Postępowanie dot. zastrzeżeń UCZESTNIKA trwa do 14 dni od dnia ich wpływu i kończy się zawiadomieniem UCZESTNIKA o wyniku ich załatwienia w formie informacji zamieszczonej na indywidualnym profilu UCZESTNIKA i/lub wysłanej na adres e-mail wskazany na indywidualnym profilu UCZESTNIKA.

V. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROGRAMU PROMOCYJNEGO
1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia programu promocyjnego i poszczególnych promocji sprawować będzie 3-osobowa Komisja powołana przez Zarząd komplementariusza MANN+HUMMEL FT Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
2. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w programie promocyjnym "FILTRON BENEFIT" wymaga wyrażenia zgody UCZESTNIKA na warunki określone niniejszym Regulaminem.
2. Poprzez potwierdzenie przystąpienia do programu promocyjnego UCZESTNIK (jeżeli jest osobą fizyczną, a jeżeli nie, to przedstawiciel UCZESTNIKA) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie (w tym także dalsze powierzanie) danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym programu promocyjnego "FILTRON BENEFIT" przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia programu promocyjnego oraz ewentualnych dodatkowych działań promocyjnych, o których mowa w pkt I.7. Regulaminu. Powierzenie przez Organizatora danych osobowych dopuszczalne jest jedynie wobec podmiotów trzecich zaangażowanych w realizację programu promocyjnego i podlega zasadom określonym w RODO, ustawie o ochronie danych osobowych lub w innym akcie prawnym obowiązującym w czasie trwania programu promocyjnego. Uczestnik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących programu promocyjnego i prowadzonych w jego zakresie działań promocyjnych określonych w pkt. I.7. Regulaminu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności SMS-owych informacji, w tym o liczbie zgromadzonych punktów - przesyłanych przez Organizatora lub podmiot, któremu Organizator zleci wykonanie powyższych czynności. Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności SMS-owych informacji handlowych - przesyłanych przez Organizatora lub podmiot, któremu Organizator zleci wykonanie powyższych czynności. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach programu promocyjnego i/lub otrzymywanie informacji dotyczących programu promocyjnego i prowadzonych w jego zakresie działań promocyjnych określonych w pkt. I.7. Regulaminu za pomocą elektronicznych środków komunikacji może być w każdej chwili cofnięta, lecz jest równoważna z rezygnacją UCZESTNIKA z udziału w programie promocyjnym „FILTRON BENEFIT”.
3. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w programie promocyjnym lub ewentualnych dodatkowych działaniach promocyjnych, o których mowa w pkt. I.7. Regulaminu jest Organizator. Celem gromadzenia i przetwarzania danych jest przeprowadzenie programu promocyjnego pod nazwą "FILTRON BENEFIT" lub ewentualnych dodatkowych działań promocyjnych, o których mowa w pkt I.7. Regulaminu. Każdy UCZESTNIK ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia i uzupełnienia lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest dobrowolne, niemniej jest ono wymagane dla uczestniczenia w programie promocyjnym.
4. Regulamin programu promocyjnego "FILTRON BENEFIT" jest dostępny ponadto w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.benefit.filtron.pl w zakładce ”Zasady”.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość prowadzenia dodatkowych działań promocyjnych w obrębie i terminie trwania niniejszego programu promocyjnego, z przeznaczeniem dla UCZESTNIKÓW, o czym poinformuje UCZESTNIKÓW na stronie www.benefit.filtron.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu programu promocyjnego w czasie jego trwania, która nie będzie jednak naruszała praw nabytych przez UCZESTNIKÓW. O zmianach Organizator poinformuje UCZESTNIKÓW w formie mailowej na email podany w profilu UCZESTNIKA z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto, wszelkie zmiany Regulaminu będą widoczne na stronie www.benefit.filtron.pl w zakładce ”Zasady”.
8. Zasady przeprowadzania programu promocyjnego reguluje wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Powrót

Nie masz jeszcze konta?

Rejestracja trwa zaledwie kilka minut!

Pamiętasz o
Strefie Twojego pracownika?

Sprawdź
VIDEO
+