Strona główna

Wymagane zgody i klauzulą informacyjną związku z podaniem danych kontaktowych (adres e-mail, nr telefonu) w formularzu weryfikacyjnym w procesie rejestracji do FILTRON BENEFIT PROGRAM.

 • Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu weryfikującym w procesie rejestracji do FILTRON BENEFIT PROGRAM (dalej jako Program) przez MANN+HUMMEL FT Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 145, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem 0000674026 (dalej jako "Administrator" lub "Organizator") w celu kontaktu zwrotnego i sprawdzenia uczestnictwa danego przedsiębiorcy w Programie. Powierzenie przez Organizatora moich danych dopuszczalne jest jedynie wobec podmiotów trzecich zaangażowanych w realizację Programu i podlega zasadom określonym w RODO oraz ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej powiadomień w celu kontaktu zwrotnego i sprawdzenia uczestnictwa danego przedsiębiorcy w Programie przez Organizatora lub podmiot, któremu Organizator zleci wykonanie powyższych czynności, na wskazane przeze mnie dane kontaktowe podane w formularzu weryfikującym udział w Programie, z wyłączeniem przesyłania informacji handlowych w rozumieniu z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 1219).
 • Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2014 r. tj. Dz.U. 2017 poz. 1907) przez Organizatora lub podmiot, któremu Organizator zleci wykonanie powyższych czynności, z wykorzystaniem wskazanych przeze mnie danych kontaktowych w formularzu weryfikującym udział w Programie, w celu kontaktu zwrotnego i sprawdzenia uczestnictwa danego przedsiębiorcy w Programie, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za pomocą rozmów telefonicznych i wiadomości SMS.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 • Przyjmuję do wiadomości, że moje dane przetwarzane są w oparciu o zgodę wyrażoną przeze mnie przy przystępowaniu do Programu i/lub zgodę wyrażoną w formularzu powyżej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 • Dane osobowe powierzone w formularzu weryfikującym w procesie rejestracji do Programu będą przetwarzane przez Administratora, tj. MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gostyniu, zaś ich odbiorcami i podmiotami, którym Administrator powierzy przetwarzanie tych danych mogą być wyłącznie podmioty, którym Administrator zlecił organizację i wykonanie Programu.
 • Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail marketing@filtron.eu i numeru telefonu: +48 65 572-89-37.
 • W odniesieniu do uczestników Programu niestanowiących obywateli Polski, ich dane przetwarzane będą na terenie Polski oraz następnie przekazywane do kraju ich pochodzenia celem zapewnienia bieżących kontaktów z tymi uczestnikami w zakresie weryfikacji uczestnictwa w Programie danego przedsiębiorcy.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania weryfikacji uczestnictwa w Programie - przez okres maksymalnie 1 roku od daty ich przekazania, po czym mogą one być przetwarzane w oparciu o odrębne zgody odnoszące się do uczestnictwa w Programie.
 • Jestem świadomy/a, iż poza prawem dostępu do moich danych, prawem do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jestem świadomy/a, iż wyrażone przeze mnie dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z weryfikacją uczestnictwa w Programie, jak również ewentualne zgody wyrażone w ramach Programu mają charakter dobrowolny, lecz ich odwołanie lub brak wyrażenia zgody skutkuje niemożliwością odpowiednio – weryfikacji udziału w Programie lub samego udziału w Programie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności, których dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej odwołaniem.
 • Administrator będzie poddawał Twoje dane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji poprzez wprowadzanie do aplikacji badającej zakres i poziom zainteresowania produktami Administratora oraz w celu ustalenia zakresu współpracy i produktów, które mogą Cię zainteresować.